Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kotuń

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotuniu

 

NABÓR na stanowisko pracownika socjalnego

do realizacji projektu „Lepsze wykształcenie – nadzieją na lepsze jutro”

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu


CZAS TRWANIA: 2011-04-01 do 2011-12-31Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kotuniu

Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu „Lepsze wykształcenie – nadzieją na lepsze jutro „
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa
   przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz      

   samorządowi  terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno   
   skarbowe;
5) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116
    oraz art.156  ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009r,
    Nr 175,poz.1362 z póź. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych 
    warunków:

 • ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,

 • ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika

 • pedagogika specjalna

 • politologia

 • polityka społeczna

 • psychologia

 • socjologia

 • nauki o rodzinie

lub posiadają prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

 • otrzymały do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny

 • otrzymały przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna

 • przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego

 • przed dniem 1 maja 2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego

6) zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
7) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity:
    Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1362 z późn. zm.);
8) znajomość ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z
    2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
9) umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub uczestniczenie
w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy  społecznej;
10) biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows,);

11) doświadczenie w pracy w pomocy społecznej mile widziane;

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność skutecznego komunikowania się;
2) umiejętność pracy zespołowej;
3) umiejętność organizowania pracy własnej;
4) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
5) samodzielność, zaangażowanie;
6) dyspozycyjność.
7) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji


3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz
    proponowanie form pomocy osobom potrzebującym;
2) Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej;
3) Organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
    materialnej a w szczególności w formie:
    - zawierania kontraktów socjalnych,
    - wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji  w środowisku osobom
      korzystającym  z pomocy społecznej,
    - pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;
4) Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego
GOPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
    Operacyjnego Kapitał Ludzki;
5) Przygotowanie i realizacja wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu
    Operacyjnego Kapitał Ludzki;
6) Udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
    osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące
    przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
7) Współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania
    i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa;
8) Praca w programie komputerowym pomocy społecznej;
9) Tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych
     kierowanych do różnego rodzaju grup ryzyka;
10) Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
11) Współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem.


4. Wymagane dokumenty:
1) Życiorys (CV);
2) List motywacyjny;
3) Oświadczenie o treści: ”Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam
w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione
    umyślnie.”,
4) Kserokopia dowodu osobistego;
5) Kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie
6) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw
    pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/.
7) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika
    socjalnego w GOPS Kotuń

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotuniu ul. Siedlecka 56 C z dopiskiem: Nabór na pracownika socjalnego do realizacji Projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w terminie do dnia
15.03.2011r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem (www.kotun.pl), na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu pod adresem :
www.gops.kotun.pl w zakładce Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej GOPS.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), ustawą z dn. 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 ze zm)” oraz własnoręcznym podpisem.


Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kotuniu


/-/ Grażyna Rybak

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Jastrzębska
Data utworzenia:2011-02-23 14:46:15
Wprowadził do systemu:Elżbieta Jastrzębska
Data wprowadzenia:2011-02-23 14:46:54
Opublikował:Elżbieta Jastrzębska
Data publikacji:2011-02-23 14:51:20
Ostatnia zmiana:2011-02-23 14:51:47
Ilość wyświetleń:2519

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij